side-area-logo

Algemene voorwaarden

Algemene leverings - en betalingsvoorwaarden van:

BA&F Administraties en Fiscale Diensten
Stevinweg 1, 3891 EA Zeewolde. Randstad 21-31, 1314 BE Almere
Inschrijfnummer KvK 32155637 (Almere) 56667930 (Zeewolde) 56671822

Artikel 1: Algemeen

1.Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van opdracht dan wel tot het verrichten van werkzaamheden van BA&F Zeewolde B.V., gevestigd te Zeewolde, hierna te noemen “BA&F”.
2.De opdrachtgever c.q. koper zal in het navolgende worden aangeduid als “de cliënt”.
3.Andersluidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voor zover beide partijen zulks uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
4.Het door de cliënt zonder commentaar accepteren en behouden van een offerte of opdrachtbevestiging, waarop naar deze voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing ervan.
5.Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
6.Voor de uitvoering van de bepalingen van deze algemene voorwaarden wordt domicilie gekozen op het kantoor van BA&F.
7.De originele tekst van deze algemene voorwaarden is in het Nederlands.

Artikel 2: Overeenkomsten

1.Overeenkomsten van opdracht dan wel tot het verrichten van werkzaamheden worden eerst door schriftelijke bevestiging van BA&F bindend.
2.Aanvullingen of wijzigingen op de algemene voorwaarden of anderszins wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomst worden eerst na schriftelijke
bevestiging door BA&F bindend.

Artikel 3: Aanbiedingen

1.Alle aanbiedingen, offertes, prijslijsten, levertijden etc. van BA&F zijn vrijblijvend, tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte c.q.
aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt door de cliënt aanvaard, dan heeft BA&F het recht het aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van
de aanvaarding te herroepen.
2.

A. Indien tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering van de overeenkomst door de overheid en/of vakorganisaties wijzigingen worden gebracht in lonen, arbeidsvoorwaarden, sociale verzekeringen en dergelijke, is BA&F gerechtigd de verhogingen aan de cliënt door te berekenen. Mocht tussen voormelde data een nieuwe prijslijst door BA&F en/of toeleveranciers worden uitgegeven en in werking treden, dan is BA&F gerechtigd de daarin vermelde prijzen aan de cliënt in rekening te brengen.
B. Ingeval de cliënt een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt dat prijsverhogingen 3 maanden na totstand koming van de overeenkomst in bovenbedoelde zin mogen worden doorberekend c.q. in rekening mogen worden gebracht. Bij prijsverhogingen zoals hiervoor in dit artikel vermeld, binnen een kortere termijn dan 3 maanden, is BA&F bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

3.Schriftelijk verstrekte opdrachten van de cliënt dienen vergezeld te gaan van een duidelijke omschrijving van de aard van de opdracht.
4.Wijzigingen in een eenmaal schriftelijk verstrekte opdracht, dienen eveneens schriftelijk te geschieden en vergezeld te gaan van een duidelijke omschrijving
van de wijzigingen. Wijzigingen zijn voor BA&F pas bindend, indien deze schriftelijk door hem zijn bevestigd.
5.Alle kosten, die bij offerte niet konden worden voorzien en die ontstaan doordat de cliënt wijzigingen in de opdracht aanbrengt, worden aan de cliënt
doorberekend.

Artikel 4: Veststelling honorarium / facturering

1.Uitgaande van de aard van de verstrekte opdracht en de door de cliënt verstrekte gegevens wat betreft aard en omvang van de werkzaamheden worden de
werkzaamheden door BA&F ingedeeld naar benodigde kennis en ervaring. Het aantal bestede uren vermenigvuldigd met het voor die werkzaamheden
gangbare tarief geeft de omvang aan van het honorarium.
2.Alle tarieven kunnen per 1 januari van ieder jaar zonder nadere kennisgeving worden verhoogd vanwege gestegen personeelskosten, op basis van
geïndexeerde cijfers. De minimale indexatie bedraagt 2%.
3.Periodiek wordt gefactureerd op basis van de voortgang van de werkzaamheden.
4.In bijzondere gevallen, zoals spoedeisende opdrachten waarbij grote belangen gediend zijn, worden de tarieven verhoogd met minimaal 25%. De cliënt
wordt van tevoren van een dergelijk voornemen door BA&F schriftelijk op de hoogte gesteld.
5.Door BA&F voor de cliënt gemaakte externe kosten uit hoofde van bijvoorbeeld adviseurs of gerechtelijke procedures, worden separaat aan de cliënt in
rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders tussen partijen is overeengekomen.
6.Alle honoraria worden exclusief btw en onkosten weergegeven.

Artikel 5: Betalingen

1.Betaling dient binnen 14 dagen na de factuurdatum te geschieden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
2.Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 1 bedoelde termijn niet volledig is betaald:

A. zal de cliënt aan BA&F een vertragingsrente verschuldigd zijn ter grootte van 2% per maand cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten
van een maand worden in deze als volle maanden aangemerkt;
B. zal de cliënt, na daartoe door BA&F te zijn gemaand, ter zake van buitengerechtelijke kosten minimaal verschuldigd zijn 15% van de som van de hoofdsom en de vertragingsrente met een absoluut minimum van € 150,00;
C. heeft BA&F het recht, voor elke aan de cliënt verzonden betalingsherinnering, aanmaning e.d., een bedrag van tenminste € 20,00 ter zake administratiekosten bij de cliënt in rekening te brengen. BA&F zal dit in de overeenkomst en/of op de factuur vermelden.

3.Ter keuze van BA&F kan in voorgaande of daarmee overeenstemmende omstandigheden, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de
overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden ontbonden, al dan niet gecombineerd met een eis tot schadevergoeding.
4.Indien de cliënt niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is BA&F bevoegd de nakoming van de jegens de cliënt aangegane verplichtingen
tot het verrichten van werkzaamheden op te schorten totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds vóór
het moment van in verzuim zijn indien de cliënt het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de cliënt te twijfelen.
5.Door de cliënt gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde renten en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het
langst openstaan, tenzij de cliënt bij betaling uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
6.In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht, zijn de cliënten elk hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het gehele bedrag van de factuur.
7.

A. Indien de cliënt, uit welken hoofde ook, één of meer tegenvorderingen op BA&F heeft, dan wel zal verkrijgen, ziet de cliënt af van het recht op verrekening met betrekking tot deze vordering(en). Genoemde afstand van het recht op verrekening, geldt eveneens indien de cliënt surséance van betaling aanvraagt, of in staat van faillissement wordt verklaard.
B. Het bepaalde onder sub A van dit lid is niet van toepassing ingeval de cliënt een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

8.BA&F is gerechtigd om zonder nadere overeenkomst of toestemming van de cliënt de vorderingen op de cliënt te compenseren met schulden van
BA&F aan de cliënt, ongeacht de aard en omvang van de vordering.

Artikel 6: Inschakeling Derden

BA&F is bevoegd, ter uitvoering van de overeenkomst, derden in te schakelen.

Artikel 7: Retentierech

BA&F heeft het recht boeken en bescheiden, in wat voor vorm dan ook, onder zich te houden totdat de cliënt aan alle verplichtingen ten opzichte van BA&F heeft voldaan.

Artikel 8: Informatie

1.Ter vervulling van de werkzaamheden ontvangt BA&F alle gevraagde inlichtingen voor zover dit naar het oordeel van BA&F voor een juiste vervulling van de taak noodzakelijk is. Voor de betrouwbaarheid van aangeleverde gegevens en eventuele gevolgen van onvolkomenheden hierin, wordt door BA&F geen enkele aansprakelijkheid aanvaard.
2.BA&F behoudt zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de cliënt aan de in het vorige lid genoemde verplichting zal hebben voldaan.
3.De cliënt draagt er zorg voor, dat de te verstrekken gegevens juist en volledig zijn. De cliënt vrijwaart BA&F voor gevolgen voortvloeiende uit het niet juist en/of onvolledig zijn van de gegevens.
4.De cliënt zal BA&F informeren over ontwikkelingen die binnen zijn organisatie gaande zijn en relevant zijn of kunnen zijn voor de uitvoering van de overeenkomst en het mogelijk verlenen van aanvullende en/of nieuwe opdrachten.
5.BA&F zal de door de cliënt aan hem verstrekte gegevens vertrouwelijk behandelen en niet zonder toestemming van de cliënt aan derden ter beschikking stellen.

Artikel 9: Overmacht

1.In geval van overmacht aan de zijde van BA&F wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort zolang de overmachtstoestand voortduurt, onverminderd de bevoegdheid van BA&F om de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, in welk geval de cliënt gehouden is de tot op dat moment verrichte werkzaamheden te vergoeden.
2.Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van BA&F onafhankelijke omstandigheid - ook al was deze tijdens het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien - die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, zonder dat BA&F verplicht is de invloed daarvan op de verhindering of vertraging aan te tonen.

Artikel 10: Levering en Leveringstermijnen

1.Opgegeven termijnen waarbinnen werkzaamheden moeten zijn verricht, kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige beëindiging van de werkzaamheden dient BA&F derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
2.Bij levering c.q. uitvoering van de werkzaamheden in gedeelten wordt elke fase als een afzonderlijke transactie beschouwd.
3.Indien het niet mogelijk blijkt de adviezen, documenten, rapporten, ontwerpen e.d. aan de cliënt te leveren, dan wel de overeengekomen werkzaamheden te verrichten, wegens een oorzaak gelegen in de sfeer van de cliënt, behoudt BA&F zich het recht voor de adviezen, documenten, rapporten, ontwerpen e.d. voor rekening en risico van de cliënt op te slaan. BA&F stelt de cliënt schriftelijk in kennis van de verrichte opslag en/of de belemmering in de uitvoering van de te verrichten werkzaamheden en stelt daarbij tevens een redelijke termijn waarop de cliënt BA&F in staat moet stellen de werkzaamheden te hervatten en/of de adviezen, documenten, rapporten, ontwerpen e.d. te leveren.
4.Indien de cliënt ook na verloop van de door BA&F gestelde redelijke termijn, als bepaald in het vorige lid van dit artikel, in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, is de cliënt door het enkele verloop van 1 (één) maand, gerekend vanaf de datum van opslag c.q. belemmering in de uitvoering van de te verrichten werkzaamheden, in verzuim en heeft BA&F het recht de overeenkomst schriftelijk en met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande of nadere ingebrekestelling, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder tot vergoeding van schaden, kosten en renten gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden. BA&F is alsdan bevoegd de adviezen, documenten, rapporten, ontwerpen e.d. te vernietigen.
5.Het voorgaande laat de verplichting van de cliënt de bedongen c.q. verschuldigde prijs, alsmede eventuele opslagkosten en/of andere kosten te voldoen onverlet.
6.BA&F is bevoegd om - ter zake de nakoming van financiële verplichtingen van de cliënt - vooruitbetaling of zekerheid van de cliënt te verlangen, alvorens tot levering over te gaan en/of met de werkzaamheden een aanvang te maken. BA&F is te allen tijde bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat de gevraagde zekerheid is gesteld.

Artikel 11: Voortgang Levering, Uitvoering Werkzaamheden

1.BA&F is gehouden de hem gegeven opdracht op deskundige en zorgvuldige wijze uit te voeren.
2.BA&F bepaalt, eventueel in onderling overleg met de wederpartij, de wijze waarop de opdracht dient te worden uitgevoerd.
3.Wanneer leveringen dan wel de werkzaamheden door oorzaken buiten de schuld van BA&F niet normaal of zonder onderbreking kunnen geschieden, bijvoorbeeld door onvolledige ter beschikkingstelling van gegevens of anderszins, is BA&F gerechtigd de daaruit voortvloeiende kosten aan de wederpartij in rekening te brengen.
4.Indien tijdens de uitvoering van de door BA&F aangenomen werken blijkt, dat deze onuitvoerbaar zijn, hetzij ten gevolge van aan BA&F niet bekende omstandigheden, hetzij door welke overmacht dan ook heeft BA&F het recht te vorderen dat de aan BA&F verstrekte opdracht zodanig wordt gewijzigd, dat de uitvoering van het werk mogelijk wordt, behoudens wanneer zulks ten gevolge van de onbekende omstandigheden of overmacht nimmer mogelijk zal zijn. BA&F heeft alsdan recht op volledige vergoeding van de reeds door BA&F verrichte werkzaamheden.
5.Alle onkosten welke door BA&F worden gemaakt op verzoek van de wederpartij komen geheel voor rekening van laatstgenoemde, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
6.Indien, buiten de overeengekomen werkzaamheden, aanvullende c.q. extra werkzaamheden dienen te worden verricht (meerwerk), zal BA&F de wederpartij hiervan schriftelijk op de hoogte brengen en daarbij tevens vermelden welke (extra) kosten hiermee gemoeid zijn. Meerwerk dient schriftelijk tussen BA&F en de wederpartij overeengekomen te worden.
7.Indien BA&F de wederpartij met betrekking tot te vervaardigen adviezen, documenten, rapporten, ontwerpen e.d. eerst een conceptversie doet toekomen, zal de wederpartij deze conceptversie controleren en zijn op- en/of aanmerkingen zo spoedig mogelijk aan BA&F kenbaar maken. Indien nodig wordt het concept door BA&F aangepast. Op verzoek van de wederpartij zal nogmaals een conceptversie worden aangeleverd. Bij overhandiging of toezending van de definitieve versie van de vervaardigde adviezen, documenten, rapporten, ontwerpen e.d. heeft BA&F het recht de wederpartij te verzoeken een exemplaar per pagina voor akkoord te paraferen, dan wel een verklaring met betrekking tot de aflevering van de afgestemde definitieve versie voor akkoord te ondertekenen. Indien BA&F de wederpartij schriftelijk heeft verzocht een akkoordverklaring, ongeacht op welke wijze, te tekenen, is het gebruik van de vervaardigde adviezen, documenten, rapporten, ontwerpen e.d. eerst toegestaan, nadat het schriftelijke akkoord door BA&F retour is ontvangen.

Artikel 12: Reclames

1.De cliënt is verplicht direct bij het in ontvangst nemen van de adviezen, documenten, rapporten, ontwerpen e.d. tot controle ervan over te gaan. Indien de cliënt fouten constateert, dient de cliënt BA&F binnen 24 uur hiervan op de hoogte te stellen, zulks gevolgd door onmiddellijke schriftelijke bevestiging ervan aan BA&F. Overige reclames, ook ter zake van verrichte werkzaamheden, dienen per aangetekend schrijven binnen 8 dagen na ontvangst van de adviezen, documenten, rapporten, ontwerpen e.d. aan BA&F te worden gemeld.
2.Indien bovengemelde reclame niet binnen de daar bedoelde termijnen aan BA&F is kenbaar gemaakt, worden de adviezen, documenten, rapporten, ontwerpen e.d. geacht in goede staat te zijn ontvangen en de verrichte werkzaamheden geacht correct te zijn verricht.
3.Reclames schorten de betalingsverplichting van de cliënt niet op.
4.BA&F dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken.
5.Indien wijziging van het geleverde, anders dan op grond van onvolkomenheden in de door de cliënt verstrekte informatie, noodzakelijk blijkt, geschiedt dat slechts voor rekening en risico van BA&F indien BA&F daarmee zijn uitdrukkelijke schriftelijke instemming vooraf heeft betuigd.
6.In geval van terechte reclames zal de schade worden afgewikkeld krachtens het bepaalde in artikel 13.

Artikel 13: Uitsluiting Aansprakelijkheid

1.Overeenkomsten worden door BA&F uitgevoerd in opdracht en onder verantwoordelijkheid van de cliënt. Ongeacht de aard van de opdracht is en blijft de cliënt verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid (juistheid, volledigheid, tijdigheid etc.) van de aan BA&F en/of derden verstrekte informatie.
2.BA&F is niet aansprakelijk voor de gevolgen van enig op de wet gebaseerd handelen of nalaten.
3.Door de cliënt en/of derden bij BA&F ingediende schadeclaims die geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van de onbetrouwbaarheid van de door de cliënt geleverde informatie, komen volledig voor rekening van de cliënt. De cliënt is bovendien gehouden om alle met de schadeclaim samenhangende externe kosten en door BA&F gemaakte kosten te vergoeden.
4.

A. In alle gevallen is de termijn waarbinnen BA&F tot vergoeding van vastgestelde
schade kan worden aangesproken beperkt tot 6 maanden, gerekend vanaf het moment waarop de verschuldigdheid van de schadevergoeding is komen vast te staan.
B. Ingeval de cliënt een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep op bedrijf, geldt een maximale termijn van 1 (één) jaar, gerekend vanaf het moment waarop de verschuldigdheid van de schadevergoeding is komen vast te staan, waarbinnen BA&F tot vergoeding van vastgestelde schade kan worden aangesproken.

5.De cliënt verliest diens rechten jegens BA&F, is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart BA&F tegen iedere aanspraak van derden ter zake van vergoedingen van schade indien en voor zover:

A. voormelde schade is ontstaan door ondeskundig en/of met instructies van BA&F strijdig gebruik van het resultaat van de door de cliënt verrichte werkzaamheden;
B. voormelde schade is ontstaan doordat de cliënt niet conform de door BA&F gegeven instructies en/of adviezen heeft gehandeld;
C. voormelde schade is ontstaan door fouten, onvolledigheden en/of onjuistheden in gegevens, informatiedragers e.d. die door of namens de cliënt aan BA&F zijn verstrekt en/of voorgeschreven (waaronder adviezen, documenten e.d. van derden);
D. voormelde schade is ontstaan doordat de cliënt onvoldoende of onjuiste informatie aan BA&F heeft verstrekt en BA&F de te verrichten werkzaamheden op voornoemde informatie heeft gebaseerd en/of uitgevoerd.

Artikel 14: Reikwijdte Van De Aansprakelijkheid

1.Slechts de onderneming waarmee de cliënt een overeenkomst heeft afgesloten kan aansprakelijk worden gesteld en wel voor de door de betreffende onderneming veroorzaakte schade.
2.Aansprakelijkheid voor schade wordt door BA&F slechts aanvaard voor zover dit door een onafhankelijke rechter wordt vastgesteld, op voorwaarde dat de hoogte van het te vergoeden bedrag nimmer het gefactureerde bedrag van de door de betreffende onderneming verrichte werkzaamheden en/of diensten zal overschrijden.
3.Werknemers, waaronder begrepen directieleden, van BA&F kunnen noch individueel noch gezamenlijk aansprakelijk worden gesteld voor schade in welke vorm dan ook en ongeacht de wijze van ontstaan. De cliënt zal de kosten, inclusief advocaatkosten vergoeden voor zover ze samenhangen met de opdracht.

Artikel 15: Ontbinding en Beeindiging

1.Indien de cliënt nalaat zijn verplichtingen tijdig te voldoen, is BA&F bevoegd door enkele schriftelijke kennisgeving, de overeenkomst al dan niet met terugwerkende kracht te ontbinden, onverminderd het recht om schadevergoeding te verlangen.
2.Annulering door de cliënt is slechts mogelijk indien BA&F daarin toestemt. Alsdan is de cliënt aan BA&F een, door BA&F nader te bepalen, vergoeding verschuldigd. BA&F is gerechtigd om - te zijner keuze en afhankelijk van de reeds verrichte werkzaamheden - 30 tot 100% van de afgesproken prijs bij de cliënt in rekening te brengen.
3.De cliënt is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en vrijwaart BA&F ter zake.
4.Door de cliënt reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.

Artikel 16: Intellectueel Eigendom

1.BA&F is en blijft rechthebbende op alle rechten van industriële en intellectuele eigendom ter zake inhoud en vorm van adviezen, documenten, rapporten e.d..
2.De uitoefening van de in het vorige lid vermelde rechten - openbaarmaking of overdracht van gegevens daaronder begrepen - is zowel tijdens als na afloop van de uitvoering van de opdracht uitdrukkelijk en uitsluitend aan BA&F voorbehouden.
3.Slechts na betaling van het tengevolge van een gesloten overeenkomst aan BA&F verschuldigde, komt aan de cliënt een gebruiksrecht toe.
4.De cliënt verkrijgt de in lid 1 van dit artikel genoemde stukken slechts voor eigen gebruik. De cliënt is niet gerechtigd de stukken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BA&F anders dan voor eigen gebruik te hanteren, te verveelvoudigen, openbaar te maken of ter kennis te brengen van derden.
5.Door het geven van een opdracht tot redactie, reproductie of vermenigvuldiging van door de auteurswet of enig industrieel eigendomsrecht beschermde teksten, verklaart de cliënt, dat geen inbreuk op het auteursrecht of industrieel eigendomsrecht van derden wordt gemaakt. De cliënt vrijwaart BA&F in en buiten rechte voor alle gevolgen, zowel financiële als andere, uit de redactie, reproductie of vermenigvuldiging daarvan.

Artikel 17: Eigendomsvoorbehoud

1.BA&F behoudt zich de eigendom van geleverde en te leveren adviezen, documenten, rapporten, ontwerpen e.d. voor tot op het tijdstip waarop de cliënt aan diens ermee verbandhoudende betalingsverplichtingen jegens BA&F heeft voldaan.
2.Die betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de prijs, vermeerderd met vorderingen ter zake van verrichte werkzaamheden die met die levering verband houden, alsmede vermeerderd met vorderingen ter zake van eventuele schadevergoeding wegens tekort schieten in de nakoming van verplichtingen aan de zijde van de cliënt.
3.Ingeval BA&F een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, geldt de ter zake gesloten overeenkomst als ontbonden, onverminderd het recht van BA&F vergoeding van schade, gederfde winst en interest te vorderen.
4.De cliënt is verplicht BA&F terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op adviezen, documenten, rapporten, ontwerpen e.d. waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust.

Artikel 18: Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d.

Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze voorwaarden wordt de tussen de cliënt en BA&F gesloten overeenkomst ontbonden zonder dat rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de cliënt in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt, door beslagle ging wordt getroffen, onder curatele of onder bewind wordt gesteld of anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of de bewindvoerder de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.

Artikel 19: Toepaselijk Recht/Bevoegde Rechter

1.Op de tussen BA&F en de cliënt gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De geschillen die uit deze overeenkomst voortvloeien zullen eveneens naar Nederlands recht worden beslecht.
2.Eventuele geschillen zullen worden beslecht door een bevoegde Nederlandse rechter, zij het dat BA&F de bevoegdheid toekomt een zaak aanhangig te maken voor de bevoegde rechter in de plaats waar BA&F is gevestigd.
3.Ingeval de cliënt een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt dat binnen 1 (één) maand nadat BA&F aan de cliënt kenbaar heeft gemaakt dat de zaak aan de rechter zal worden voorgelegd, de cliënt kenbaar kan maken dat hij kiest voor beslechting van het geschil door de wettelijk bevoegde rechter
4.Met betrekking tot geschillen, die voortvloeien uit een overeenkomst gesloten met een cliënt die gevestigd is buiten Nederland, is BA&F gerechtigd te handelen conform het bepaalde in lid 2 van dit artikel of - naar zijn keuze - de geschillen aanhangig te maken bij de bevoegde rechter in het land c.q. de staat waar de cliënt gevestigd is.