Nieuws

Wijziging besluit Wet financiering sociale verzekeringen

| Sociale verzekeringen | No Comments
Naast de verplichting om het loon door te betalen van zieke werknemers hebben werkgevers de verplichting

Mededeling verrekening door Belastingdienst

| Formeel recht | No Comments
De Invorderingswet geeft de ontvanger van de Belastingdienst de bevoegdheid om aan een belastingschuldige

Belasting in box 3 hoger dan behaald rendement

| Inkomstenbelasting | No Comments
Belastingheffing is te beschouwen als regulering van eigendom in de zin van artikel 1 van het Eerste

Steunmaatregel varend erfgoed

| Corona update | No Comments
Onderdeel van het aanvullende steunpakket voor de culturele en creatieve sector is een regeling voor het

Verplicht eigen risico Zvw 2022

| Sociale verzekeringen | No Comments
Het verplicht eigen risico voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) is al enkele jaren bevroren op € 385.

Gezamenlijke verkrijging voor overdrachtsbelasting

| Overdrachtsbelasting | No Comments
Bij de verkrijging van een in Nederland gelegen onroerende zaak is in beginsel overdrachtsbelasting

Verkrijgingsprijs aanmerkelijk belang

| Inkomstenbelasting | No Comments
De regeling van het aanmerkelijk belang in de Wet IB 2001 is bedoeld om de voordelen, die een

Wijziging Leidraad Invordering

| Invordering | No Comments
Vooruitlopend op een wijziging van wet- en regelgeving heeft de staatssecretaris van Financiën in de

Nakoming toezeggingen over giftenaftrek

| Inkomstenbelasting | No Comments
De staatssecretaris van Financiën is in een brief aan de Tweede Kamer ingegaan op de giftenaftrek en

Bedragen kinderbijslag per 1 juli 2021

| Toeslagen | No Comments
De minister van SZW heeft de bedragen van de Algemene Kinderbijslagwet, zoals deze met ingang van 1

Publicatie Garantieregeling Evenementen

| Corona update | No Comments
De staatssecretaris van EZK heeft de Tweede Kamer meegedeeld dat de Europese Commissie de tijdelijke

Aanpassing Besluit noodmaatregelen coronacrisis

| Corona update | No Comments
De staatssecretaris van Financiën heeft het besluit met fiscale tegemoetkomingen naar aanleiding van